ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi Szabályzat

1. Általános tudnivalók
A TERMÉSZET EGÉSZSÉGE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky út 57.; cégjegyzékszáma: 01-09-196111 ; a továbbiakban: Társaság) tiszteletben tartja a biovitality.unas.hu oldalt (a továbbiakban: Weboldal) felkereső, illetve az ott működő Webáruházat (a továbbiakban: Webáruház) használó személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzi.


A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Társaság nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.
Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.
A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a biovitality.unas.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság felelősséget nem vállal.

2. A kezelt személyes adatok köre
A Társaság csak olyan személyes adatokat (a felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme, számlázási címe, e-mail címe, jelszava és telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó – a Társaság honlapján történő regisztráció során – önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A regisztráció, illetve a megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció, illetve a megrendelés során a személyes adatok Társaság általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül.
A felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó felelős.
(A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat a Társaság a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.)
A Weboldal használatának megkönnyítése céljából a Társaság anonim látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek a Weboldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. A Társaság által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikuson elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.)

3. Az adatkezelés célja
A felhasználó személyes adatait a Társaság csak és kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás és számlázás céljára, továbbá – a felhasználó ilyen tartalmú hozzájárulása esetén – marketing célokra kezeli és használja fel.

4. Az adatkezelés jogalapja
A Társaság általi adatkezelés jogalapja a felhasználó regisztrációja, illetve ennek során a felhasználó adatai kezeléséhez történő kifejezett írásbeli hozzájárulása és a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elfogadása.
A felhasználók által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.
A felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

5. Az adatok biztonsága
A személyes adatokat a Társaság emelt szintű védelemmel ellátott, Magyarország területén található védett szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.
6. Az adatok megismerésére jogosult személyek
Az adatrögzítést és -kezelést a Társaság, illetve a Társaság munkavállalói, megbízottai végzik.
A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, e személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

7. Az adatkezelés időtartama
A Társaság a személyes adatokat regisztrált felhasználók esetében korlátlan ideig, illetőleg az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

8. Az érintett személy jogai
A felhasználó a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni a Társaságtól. A felhasználó bármikor jogosult továbbá a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni, valamint – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatai és/vagy különös adatai zárolását (az adat kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozását), vagy a Társaság nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdésekkel kapcsolatban a Társaság munkatársai örömmel állnak a felhasználó rendelkezésére az sales@termeszetegeszsege.hu e-mail címen, vagy levélben a Társaság székhelyén.
A felhasználó az adatai marketing célokra történő felhasználására adott hozzájárulását külön is jogosult visszavonni, illetve a Társaság által a felhasználó részére megküldött hírlevelekről – a hírlevelekben található link használatával – bármikor jogosult leiratkozni.
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérelme esetén a felhasználó jogai érvényesítése érdekében – az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően – Magyarország rendes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

9. Az adatkezelő személye
A felhasználó adatainak kezeléséért, a kezelés jogszerűségéért felelős személy a Társaság, vagyis a TERMÉSZET EGÉSZSÉGE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky út 57.; cégjegyzékszáma: 01-09-196111 ; a továbbiakban: Társaság).

10. További kérdések
A Társaság a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.
A Társaság fenntartja a jogát arra, hogy a felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Társaság jogosult a felhasználó bármely, a Társaság által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak a Társaság általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal e-mailben az sales@termeszetegeszsege.hu e-mail címen, vagy a Társaság székhelyére megküldött levélben!